Положення 

про порядок конкурсного приймання дітей до гімназії №31

 

1.      Загальні положення

1.1.      Приймання учнів до гімназії комунальної форми власності здійснюється на конкурсній основі.

1.2.      Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі Статуту навчального закладу робочі групи з числа педагогічних працівників розробляють правила конкурсного приймання, що обговорюються на спнільному засіданні педагогічної ради і ради гімназії, схвалюються ними та затверджуються директором гімназії та погодженням з управлінням освіти.

1.3.     У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання

1.4.      конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

2.  Організація конкурсу.

2.1. Правила конкурсного приймання оголошується не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні гімназії, що здійснює приймання. Зміст оголошення доводиться  до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні гімназії вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування а також теми  творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту.

2.3. Конкурсний відбір проводиться лише після закінчення навчального року (червень-липень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпнь), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4.Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у гімназії створюється приймальна  комісія, склад якої затверджується наказом директора гімназії за погодженням з радою гімназії. До складу приймальної комісії залучається практичний психолог. Головою приймальної комісії є директор гімназії, його заступник виконує організаційні функції секретаря.

2.6. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора гімназії, табеля успішності учня.

2.7. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні або творчі досягнення.

2.8. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання. Довідок з місця роботи батьків тощо.

 

3. Проведення конкурсу.

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5-го класу гімназії, проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації закладу, в усній або письмовій формах (співбесіда з профільного предмету, диктант з української мови, тестування (психолог)

Адміністрація гімназії самостійно визначає чисельність приймальної та предметної комісії, а також види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань, але не більше двох з урахуванням співбесіди.

3.2. конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів гімназії, проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання.

Адміністрація гімназії самостійно визначає умови і порядок проведення конкурсного приймання таких учнів.

3.3. Співбесіда як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до гімназії, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу.

Такі завдання з урахуванням спеціалізації навчального закладу розробляє приймальна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), які затверджує директор гімназії за погодженням з управлінням освіти.

3.4.Тексти диктантів, варіанти  завдань (тестів),  для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об’єднаннями вчителів (методичними комісіями, кафедрами) та затверджуються директором гімназії за погодженням з управлінням освіти.

Можливе часткове використання творчих завдань.

3.5. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.6. Конкурсні завдання зберігаються у директора гімназії в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробувань голова предметної комісії у присутності членів та вступників.

3.7. Письмові роботи  учасникам конкурсу та аркуш із записами, зробленими вступниками під час підготовки та усної відповіді зберігаються у гімназії протягом року.

3.8. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів (додаток 1) відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.9. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового – не пізніше через п’ять днів після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.

3.10. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор гімназії.

3.11. Учні, які не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

 

4.  Порядок зарахування.

4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до гімназії наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. До гімназії подаються такі документи: копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка встановленого зразка.

4.3. якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням приймальної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом  тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з управлінням освіти. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі.

 

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор гімназії несе персональну відповідальність за дотримання вимог даного Положення.

5.2. При порушенні гімназією вимог даного Положення та правил конкурсного приймання, розроблених гімназією, рішенням відповідного органу управління освітою результати конкурсу визначаються недійсними. У такому разі міське управління освітою, що приймло це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.